skymaster

oficjalna strona firmy skymaster

Home Regulamin

Regulamin

I Definicje.

Ilekroć w regulaminie występują terminy pisane wielką literą, mają znaczenie jak poniżej. 1.Serwis – platforma internetowa prowadzona pod domeną www.skymaster.de – przez Skymaster Sp. z o.o. Sp.k. ul. Merkurego 48C, Kozerki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5842745341, REGON 363085593, KRS 0000588704
2.Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
 • Konto Użytkownika – konto założone przez Użytkownika w Serwisie.
II Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin ten dotyczy zasad świadczenia usług za pomocą www.skymaster.de , należącego do Skymaster Sp. z o.o. Sp.k. ul. Merkurego 48C, Kozerki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5842745341, REGON 363085593, KRS 0000588704.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, jak również prawa i obowiązki Serwisu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.skymaster.de
 4. Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu w sposób nieograniczony, wyrażając akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
III Techniczne warunki korzystania z Serwisu.
 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.
 1. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Partnera/Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.skymaster.de/pl/polityka-prywatnosci/ stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.
IV Rejestracja.
 1. W przypadku przeglądania zawartości Serwisu rejestracja nie jest obowiązkowa.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania ze zgłoszenia reklamacji zakupionego produktu marki Skymaster po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza znajdującego się pod adresem www.serwisant-online.pl/ca/6plesb/login, ,w którym Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do aktywacji Konta Użytkownika, a następnie akceptacji regulaminu.
 3. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.
 4. Założenie „Konta użytkownika” jest nieodpłatne.
 5. Użytkownik nie może przekazywać loginu i hasła osobom trzecim.
 6. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Serwis, przekazanych w formularzu, dla celów należytego wykonania umowy/ świadczenia usługi;
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

V Aktywacja konta.

1.Użytkownik może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

 • Użytkownik nie może przekazywać kodów do konta na Serwisie osobom trzecim.
 • Użytkownik przeglądając funkcje Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno Serwisu.
 • Naruszenie zasad przez Użytkownika można zgłosić poprzez kontakt mailowy pod adresem: info@skymaster.de lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.skymaster.de/pl/kontakt/.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podawania Usługodawcy prawdziwych informacji i danych.
 • Użytkownik może zmienić swoje dane. Może tego dokonać pod adresem www.serwisant-online.pl/ca/6plesb/login.
XII Prawa i Obowiązki Serwisu.
 1. Serwis troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.skymaster.de o każdej porze.
 2. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności tego działania.
 3. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Serwisu, Serwis jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 4. W przypadku, gdy Serwis wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
XIII Ochrona danych osobowych.

1.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w Umowie wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Partnerem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło..
4. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać poprzez panel Użytkownika: www.serwisant-online.pl/ca/6plesb/login
W przypadku chęci usunięcia danych osobowych Użytkownik musi mieć świadomość, że jeśli posiada w toku naprawy lub zgłoszenia, serwis utraci możliwość kontaktu z Użytkownikiem, a także nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika jako właściciela naprawianego sprzętu, dlatego Serwis zaleca, aby w takich przypadkach poczekać z usunięciem konta do czasu zamknięcia wszystkich napraw i zgłoszeń.
5. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

XIV Procedura reklamacyjna.
 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając maila podanego na stronie www.skymaster.de w którego treści wpisuje:
 • dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
 • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
 • rodzaj błędnego funkcjonowania;
 • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
 • zarzuty Użytkownika;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

– w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej. 2. Serwis, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. 3.W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika. 4.W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

XV Rezygnacja ze świadczonych usług.
 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis ( rezygnację z konta Użytkownika w Serwisie) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail.
 2. Serwis może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestaniu naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług m.in. udostępnia usługi Serwisu innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez jego wcześniejszej zgody.
 3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Użytkowników.
XVI Przepisy Końcowe.
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.skymaster.de/pl/regulamin/
 2. Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.